>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR=TRINPSIJT=INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<VERANTWOORDING VAN DE SPELLING


De speller is als 'n kunstenaar:
'n slecht kunstenaar kent de regels niet en overtreedt ze uit onwetendheid; 'n middelmatig kunstenaar kent de regels en houdt zich er heel keurig aan; 'n goed kunstenaar kent ook 'de regels' en houdt zich er niet aan als zij daar 'n weloverwogen reden voor heeft.ALGEMENE VERANTWOORDING

De hier gebruikte spelling van Deze Taal mag kortweg "de Integratieve Spelling" genoemd worden. De algemene uitgangspunten voor deze spelling zijn:

 • dat alleen inhoudelijke beginselen van fonematische, morfematische, etymologische en semantische aard bepalend zijn (en met name niet enige inkonsekwente, eksklusivistische of anti-integratieve smaak, voorkeur, huisstijl, regel of 'wet' van anderen)
 • dat de voorkeur gegeven wordt aan de meest regelmatige (of minst onregelmatige) variant, waar er twee of meer opties zijn,
 • dat de voorkeur gegeven wordt aan de meest fonetische (of minst onfonetische) variant, waar er twee of meer opties zijn,
 • dat er 'n integratie nagestreefd wordt van de spelling van woorden afkomstig uit andere talen in het inheemse systeem, indien die woorden ook in de gesproken taal (fonematisch en/of morfematisch) geïntegreerd zijn

Dit is hetzelfde beleid als dat t.a.v. This Language zoals geformuleerd in The values of linguistic systems, 'n paragraaf van het Boek der Middelen (Book of Instruments), en zoals aangehouden in de Vocabulary of Alliteration. (Voor het nieuwe gebruik van woorden in zowel Deze Taal als This Language zie de Vertaalaanwijzingen.)

Wanneer hier de spelling van woorden in Deze Taal aan de orde gesteld wordt, dan gaat het uitdrukkelijk niet om vreemde woorden die in de gesproken of geschreven taal voorkomen, terwijl noch de uitspraak noch de spelling gewijzigd worden, of althans niet meer dan nodig is (omdat Deze Taal immers bepaalde klanken niet kent of bepaalde letters of karakters niet heeft). Indien echter de uitspraak van 'n woord aangepast wordt, d.w.z. geïntegreerd in het inheemse uitspraakstelsel, dan mag en hoort ook de spelling van het woord aangepast te worden, d.w.z. geïntegreerd in het inheemse spellingssyteem. De hier gebezigde regels zijn derhalve integratief voor het gesproken en het geschreven woord te zamen. Dit geldt niet alleen voor uit 'n andere taal afkomstige morfemen die onderworpen worden aan 'n aanpassing in uitspraak, maar ook voor uit 'n andere taal afkomstige morfemen die verbonden worden met inheemse voor- en achtervoegsels.


BIEZONDERE VERANTWOORDINGEN

 • de woorden een en 'n
  Het telwoord een wordt geheel volgens de regels als zodanig gespeld. Het onbepaald lidwoord wordt altijd als 'n gespeld, omdat 'n reeds 'n bestaande variant is, en omdat het woord in 'n zin normaal onbeklemtoond is en de spelling un zou suggereren dat het hier om 'n beklemtoonde klinker zou gaan (als in dun).
 • de K-klank, niet gevolgd door 'n S of W
  (1)   De K-klank wordt in principe gespeld als k. Dus: akrostichon (i.p.v. acrostichon), akte en aktie (i.p.v. acte en actie), Amerika en Kanada (i.p.v. America en Canada), elektrisch (i.p.v. electrisch), kater (i.p.v. cater), kriterium (i.p.v. criterium), kultuur (i.p.v. culture of cultuur), Oktober (i.p.v. October) en uniek (i.p.v. unique). Het is zelfs uit etymologisch oogpunt fout of dubieus om uit het Grieks afkomstige woorden als akrostichon, kater en kriterium met 'n c te spellen, aangezien ze in de brontaal ook al met 'n k gespeld werden! Hetzelfde geldt voor de naam Kanada, welke is afgeleid van het Huron-Iroquois woord kanata. Bovendien is de spelling van het zelfstandig naamwoord (re)actie uit morfologisch oogpunt fout of dubieus, omdat het bijbehorende werkwoord niet (re)aceren, maar (re)ageren is.
  (2)   Indien de uitspraak en eventuele vervoeging van 'n vreemd woord (praktisch) onveranderd worden gehandhaafd, kunnen (vooralsnog) ook de spellingsregels van de betreffende taal gevolgd worden, zoals in de woorden computer(s) en botanicus. Volgens deze regel moet, bijvoorbeeld, het woord doktorandussen met 'n k en mag het woord doctorandici met 'n c gespeld worden, terwijl de spelling van het enkelvoud afhangt van het daarbij gebruikte meervoud door dezelfde schrijver (in dezelfde tekst).
 • de KS-klankgroep
  (1)   Als het gaat om 'n leenwoord dat in de brontaal met 'n x gespeld wordt en waarvan de uitspraak is aangepast aan de regels van Deze Taal, of dat 'n inheems voor- of achtervoegsel heeft gekregen, dan wordt de KS-klankgroep gespeld als ks. Dus: eksklusief (i.p.v. exclusief), ksenofobie (i.p.v. xenophobie of xenofobie), paradoks (i.p.v. paradox) en seks (i.p.v. sex).
  (2)   Indien de brontaal de KS-klankgroep spelt als cc, dan kan worden volstaan met de spelling kc, aangezien de vervanging van alle als S uitgesproken c's door 'n s op dit moment (nog) niet tot de kommunikatieve kern van Deze Taal is doorgedrongen. Dus: akcepteren (i.p.v. accepteren of aksepteren).
  (3)   Indien de uitspraak en eventuele vervoeging van 'n vreemd woord (praktisch) onveranderd worden gehandhaafd, kunnen (vooralsnog) ook de spellingsregels van de betreffende taal gevolgd worden, zoals in de woorden sexy en sex appeal (net als in de brontaal los geschreven). De vergrotende en overtreffende trap van sexy zijn sexier en sexiest. Dit laatste is 'n woord van drie lettergrepen! De inheemse overtreffende trap seksyst (of seksiest), 'n woord van twee lettergrepen, hoort bij de vormen seksy (of seksie) en seksyer (of seksiër).
 • de KW-klankgroep
  (1)   Als het gaat om 'n leenwoord dat in de brontaal met qu gespeld wordt en waarvan de uitspraak is aangepast aan de regels van Deze Taal, of dat 'n inheems voor- of achtervoegsel heeft gekregen, dan wordt de KW-klankgroep gespeld als kw. Dus: (in)konsekwent (i.p.v. (in)consequent), kwaliteit en kwantiteit (i.p.v. qualiteit en quantiteit), kwartier (i.p.v. quartier), kwestie (i.p.v. questie) en kwotum (i.p.v. quotum).
  (2)   Indien de uitspraak van 'n vreemd woord (praktisch) onveranderd wordt gehandhaafd, kunnen (vooralsnog) ook de spellingsregels van de betreffende brontaal gevolgd worden, zoals in het woord qua.
 • de T-klank
  (1)   De T-klank wordt in principe gespeld als t, tenzij er goede morfematische redenen zijn om deze als d of dt te spellen (zoals in word, wordt en geleid). Dus: biblioteek (i.p.v. bibliotheque of bibliotheek), etnisch (i.p.v. ethnisch), labyrint (i.p.v. labyrinth), ortografie (i.p.v. orthographie of orthografie) en tee (i.p.v. thee).
  (2)   Uitzonderingen zijn de woorden thuis en (al)thans met hun eigen inheemse wordingsgeschiedenis.
 • de Z-klank
  De Z-klank wordt in principe gespeld als z. Dus: muziek (i.p.v. musique of musiek) en realizeren (i.p.v. realiseren). Het is zelfs uit etymologisch oogpunt fout of dubieus om de werkwoordsuitgang -izeren (van het Griekse -izein) met 'n s te spellen!


©MVVM, 63-75 NTWO


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR=TRINPSIJT=INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>=<
main
[TO MAIN DOCUMENT]
document
>=<